ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Още видеокурсове...
Заглавие: MS Excel 2007 за напреднали - две части
Номер: 13
Категория: Електронни таблици
ISBN: 978-954-92271-1-6

Този курс е продължение на курса Excel 2007 за начинаещи, като тази част включва материал за бази данни, по-специални функции и похвати, прилагани в практиката на икономисти и инженери. Курсът е под формата на филмчета във формат wmv, които могат да се гледат с Windows Media Player или друг плейер, който поддържа този формат. Разполагате и с файловете с данни.

Част първа

 • Сумиране на символни низове
 • Замяна на ред с колона - транспорниране на масив от данни
 • Функция с две променливи или използване на TABLE
 • Търсене на аргумент, за който функцията има определена стойност - Goal Seek
 • Scenario - варианти при различни начални данни
 • Задаване на валидност на данните
 • Преобразуване на текст в колони, намиране на уникалните записи
 • Оптимизационни задачи - транспортна задача
 • База данни - определения, сортиране, филтриране
 • Subtotals
 • Pivot Table
 • Pivot Table - изчисляеми полета, изгледи, форматиране
 • Малък склад - следене на наличности и печалби/загуби
 • Критерии за advanced filter
 • Функции от групата Database
 • Функции SUMIF,SUMIFS,COUNTIF, COUNTIFS
 • Две задачи с филтри и Pivot Table
 • Функции за съответствие - Lookup
 • Функции за съответствие - Vlookup, Hlookup
 • Tab Developer, използване на Combo Box и Lookup
 • Още контроли от групата Forms
 • Въведение във VBA - екран на редактора
 • Създаване на първата ни макрокоманда

Част втора

Това е своеобразно въведение в програмирането с Visual Basic for Application, като изложеният материал е достъпен и за хора, които не са учили програмиране. Всички теми и примери имат реално практическо приложение.

 • Импорти и експорт на модули (макроси)
 • Импорт на модули в Personal.xls и нейното съхраняване
 • Грешки при създаване на макрокоманди, свързани със съществуване или избиране на обектите
 • Макрокоманди, стартирани с бутони
 • От какво се състоят компютърните програми и какви действия ще очакваме от тях?
 • Sub с написан от потребителя код, MsgBox
 • Функция InputBox за въвеждане на данни от потребителя
 • Деклариране на променлива, Dim, String
 • Типове цели променливи - Integer, Long, Byte
 • Типове десетични променливи, логически тип, използване на Help
 • Sub за извършнване на изчисления, връзка с клетки от работния лист
 • Потребителска функция - създаване и извикване
 • If Else End if
 • Вградена функция AND, оператор AND и лице на триъгълника по хероновата формула
 • Създаване на потребителска функция за изчисляване на лице на триъгълник по хероновата формула
 • Много логически условия във функция с IF
 • Още задачи от практиката, решими с много условия и IF
 • Много логически условия и използване на оператор Select Case
 • Цикъл For
 • Цикли While Wend и Do Loop
 • Добавяне на запис към база данни
 • Масиви - примери с едномерен масив
 • Пренасяне и изтриване на данни от работния лист с помощта на масиви
 • Процедура, извикваща други процедури
 • Функция MsgBox - довършване на приложението за документа
 • Обобщаване на данни от продажби
Цена за сваляне: 30 лева, за поръчка моля позвънете на 0898 226103
Още видеокурсове...