ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Бази данни с MS Access

Обучението се провежда индивидуално, онлайн и с внимание към нуждите на всеки курсист. При започване на курса получавате достъп до учебните материали и задачи. Имате и разпределение на времето за запознаване с темите и решаване на задачите към тях. Всяко домашно и всеки въпрос се обсъждат с преподавателя. Може да се допълни учебният план с теми по желание на курсиста, решават се и конкретни задачи от практиката, които курсистът поставя.

Достъпът до учебните материали може да бъде удължен, ако предварително съобщите че в определен период няма да можете да работите по задачите. Участието в обучението с редовно предаване на домашни, срещи с преподавателя и въпроси към него, Ви гарантират качествено усвояване на темите.

Входно ниво: Отлични познания по MS Excel.
Цена: 220
Продължителност: Три месеца достъп до учебните материали
Учебно съдържание:
 1. Създаване на база, таблици - импорт и експорт на данни, основни понятия
 2. Създаване на празна база данни
 3. Отваряне на съществуваща база
 4. Създаване на база от вградените шаблони на Майкрософт
 5. Елементи на екрана на
 6. Нова таблица с директно въвеждане на данните
 7. Създаване на таблица в Design
 8. Primary Key, задаване в Design
 9. Изискване за въвеждане на стойност по подразбиране, правило за валидност и текст, обясняващ правилото за валидност
 10. Интерфейс на таблиците, форматиране на редове и колони
 11. Импорт на данни от екселски файл
 12. Избор на стойности от падащ списък, създаване на релации между таблиците с Lookup Wizard
 13. Филтриране и сортиране
 14. Експорт на данни към Word и Excel Заявки от типа Select с по-голямо и по-малко
 15. Заявки от типа Select за избор на определена стойност. Параметрични заявки.
 16. Заявки Total
 17. Заявки Crosstab
 18. Подреждане на няколко прозореца
 19. Изравняване на стойности от две таблици
 20. SQL - Left, Right, Inner Join
 21. Решаване на задачата за длъжниците
 22. Make Table Query
 23. Update Query
 24. Append Query
 25. Delete Query Relationships
 26. Relationships - по-строги връзки
 27. Какво е значението на Enforce Referntial Integrity, Cascade Update, Cascade Delete Пример за склад
 28. Несвързани записи
 29. Приложение за издаване на фактури - създаване на таблиците
 30. Създаване на форми
 31. Формата като таблица - изглед Datasheet
 32. Свойства на контролите
 33. Свойства на формите
 34. Subform в основната форма на фактурата
 35. Subform, за цените на стоките и произведението на цена по количество
 36. Форма за фактура, пресмятаща общата стойност на сделката
 37. Заявка за отчета, отпечатващ фактурата
 38. Изчисляемо поле за сумата на фактурата върху отчета
 39. Скриване на повтарящите се стойности
 40. Бутон върху формата за отпечатване на фактурата
 41. Съгласуване на контроли
 42. Филтриране при формите
 43. Отчети - генериране, редактиране, подотчети
 44. Отчети и пододчети